Kevin Mai - Reikaze

Kevin Mai - Reikaze

30 Followers

VN, Anime and Tech Enthusiast! Reikaze Rambles, Writer for @AniTAYOfficial, formerly also @NoisyPixelNews. https://discord.gg/WWPXMR252N AKA @RockmanDash12